OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

www.el-le.pl

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zostały przypisane następujące znaczenia:

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży – (dalej OWS) niniejszy dokument określający prawa i obowiązki platformy zakupowej EL-LE.PL oraz Klientów związane z zawieraniem Umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.2 Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.el-le.pl (dalej Sklep internetowy) prowadzona przez Sprzedawcę.

1.3 Sprzedawca: PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI siedzibą w Krakowie przy ul.PROF.BARTLA 19A/11 Kraków, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 6791014199, Biuro obsługi klienta: tel.: 606653397, e-mail: sklep@el-le.pl (dalej Sprzedawca lub PREFAMEL S.C) Sprzedawca jest Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

1.4 Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która założyła konto w Sklepie internetowym. Klient jest Usługobiorcą w rozumieniu Regulaminu Sklepu internetowego. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

1.5 Przedsiębiorca – Klient, dokonujący zakupu w Sklepie internetowym bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za Przedsiębiorcę uważa się w szczególności Klienta, który na etapie rejestracji Konta w Sklepie internetowym zaznaczył i wprowadził nazwę firmy.

1.6 Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową wg art. 221Kodeksu cywilnego.

1.7 Użytkownik – podmiot korzystający ze Sklepu internetowego do czasu zalogowania się do Konta w Sklepie internetowym.

1.8 Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika nie zalogowanego do Konta.

1.9 Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Stałego klienta. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Stałego klienta Cennika indywidualnego w oparciu o analizę historii zakupów danego Klienta w Sklepie internetowym.

1.10 Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji na stronie Sklepu internetowego. Po dokonaniu rejestracji, dostęp do Konta wymaga każdorazowo zalogowania się.

1.11 Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

1.12 Oferta – treść podstrony po kliknięciu w miejsce oznaczone „Koszyk” lub „Realizacja zamówienia”, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do Konta, ukazująca jej treść. Ofertą jest również propozycja zawarcia umowy oznaczona jako Oferta, przygotowana przez PREFAMEL S.C w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta zapytania do PREFAMEL S.C. z użyciem przycisku „Wyślij” na podstronie stronie Sklepu internetowego – „Kontakt z nami”.

1.13 Zapytanie ofertowe – funkcja dostępna na podstronie Sklepu internetowego za pośrednictwem przycisku „Wyślij” w zakładce – „Kontakt z nami” umożliwiająca skierowanie do PREFAMEL S.C. prośby o przygotowanie oferty dotyczącej towarów nie dostępnych standardowo za pośrednictwem Sklepu internetowego, lub przygotowania oferty sprzedaży na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu transportu, niż dostępne dla tego Klienta na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.

1.14 Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Regulaminu Sklepu internetowego, Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

1.15 Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

1.16 Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.

1.17 OWS są udostępnione do , pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Ogólne Warunki Sprzedaży”.

II. ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

2.1 Połączenie ze stroną internetową www.el-le.pl. nie wiąże się dla Użytkownika z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat na rzecz Sprzedawcy.

2.2 Z zastrzeżeniem pkt. 2.7 do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego niezbędne jest:

2.2.1 założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta. W przypadku rozpoczęcia przez Użytkownika procesu zakupowego bez wcześniejszej rejestracji, rejestracja musi zostać dokonana najpóźniej na karcie podsumowującej „Koszyk” i zostać potwierdzona użyciem przycisku „Zapisz”

2.2.2 prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

a) dokonanie wyboru rodzaju, ilości towaru, poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego

b) dokonanie wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, podanie adresu dostarczenia oraz adresu rozliczeniowego, poprzez kliknięcie odpowiedniego „check-boxa” w Sklepie internetowym lub kliknięcie odpowiedniego przycisku do zmiany adresu dostawy lub adresu rozliczeniowego.

c) podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

2.2.3 zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie zakupu towaru.

2.2.4 zapoznanie się przez Klienta z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego po dokonaniu czynności określonych w pkt. 2.2.2-2.2.3 OWS oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

2.2.5 potwierdzenie woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

2.3 W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem umowy sprzedaży, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu przezeń na przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez klienta danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa w pkt. 2.2.2 OWS, Klient powinien kliknąć na przycisk – „Wstecz”. Oferta wyświetlana na etapie „Podsumowania zamówienia” przestaje wiązać PREFAMEL S.C z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego, bez kliknięcia na przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wprowadzenia przez Klienta zmian w treści Oferty zgodnie z pkt. 2.4 OWS.

2.4 Do chwili kliknięcia przez przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w pkt. 2.2.2 OWS poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

2.5 Kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza:

2.5.1 Potwierdzenie przez Klienta prawidłowości danych Klienta,

2.5.2 potwierdzenie przez Klienta otrzymania Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta zPREFAMEL S.C skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego na etapie „Podsumowanie zamówienia” oraz na warunkach określonych w OWS.

2.6 Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji Konta, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „zapłata przelewem bankowym”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za zakupiony towar. Niezależnie od powyższego, warunki umowy sprzedaży zaakceptowane przez Klienta, są dostępne dla Klienta w zakładce „Moje zamówienia”.

2.7 W przypadku otrzymania przez Klienta Oferty w odpowiedzi na wysłanie Zapytania ofertowego, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez wysłanie do PREFAMEL S.C zamówienia z jednoznacznym wskazaniem numeru oferty.

III. CENA SPRZEDAŻY ORAZ SPOSOBY ZAPŁATY

3.1 Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych (PLN) z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztu transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia.

3.2 Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności, aktualne promocje. Stali klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania towarów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.

3.3 Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

3.3.1 Przedpłata na konto – przelewem na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w pkt 2.6 OWS.

3.3.2 Płatność przy odbiorze – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie).

3.3.3. Płatność przy odbiorze w punkcie odbioru.

3.3.4. Płatność on-line – realizowana poprzez portal Przelewy24.pl – mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty realizacyjne.

3.4 W przypadku wyboru opcji płatności „przelew na konto” termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa indywidualna zawarta z klientem stanowi inaczej, jednak nie dłużej niż 60dni.

3.5 Klient każdorazowo otrzymuje dokument sprzedaży w formie paragonu lub faktury VAT w formie elektronicznej na podany w czasie rejestracji adres e-mail.

IV. WARUNKI DOSTARCZANIA TOWARÓW

4.1 Kupione towary będą dostarczone pod wskazany adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pocztą kurierską, specjalistycznym transportem samochodowym lub odebrane osobiście przez Klienta w punkcie odbioru zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Prof.Bartla 19A/11 30-389 Kraków.

4.2 Sprzedawca jest zobowiązany wydać towar Konsumentowi nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

4.3 Z zastrzeżeniem pkt. 4.4,PREFAMEL S.C gwarantuje dostarczenie towarów w drugim dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia, pod warunkiem (warunki muszą być spełnione łącznie):

4.3.1 złożenia zamówienia w Dzień roboczy; zamówienie musi zostać złożone do godziny wskazanej na stronie Sklepu internetowego w zakładce – „Dostawa”

4.3.2 zamówienia towarów oznaczonych w Sklepie internetowym znaczkiem „Gwarancja dostawy w 1 dzień”,

4.3.3 nie posiadania przez Klienta wobec Sprzedawcy, w dniu składania zamówienia, niezapłaconych w terminie zobowiązań pieniężnych,

4.3.4 wybrania jednego z następujących sposobów zapłaty: „przelew na konto”(dla klienta z indywidualną umową sprzedaży), „za pobraniem” lub dokonanie płatności „przelew na konto” i udokumentowanie potwierdzeniem w sposób legalny i jawny z zastrzeżeniem terminu pkt. 4.3.1.

4.3.5. wybrania rodzaju dostawy – przesyłka kurierska DPD, DHL

4.4 W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia towaru, gwarantowany termin dostarczenia towaru uważa się za zachowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.

V. POZOSTAŁE WARUNKI SPRZEDAŻY

5.1 W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Przedsiębiorcą PREFAMEL S.C wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tyłu opóźnienia oraz zwłoki w dostarczeniu towaru.

5.2 Umowa sprzedaży towaru jest zawierana w języku polskim.

5.3 Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

5.4 Koszty odebrania towaru, w tym koszty rozładunku towaru ze środka transportu ponosi Klient.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY – PRZEDSIĘBIORCY.

6.1 Przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego po wcześniejszym ustaleniu z przedstawicielem sklepu, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 7 dni licząc od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego towaru.

6.2 Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy towarów, których zakup nie jest możliwy przez dodanie ich do Koszyka w Sklepie internetowym lecz jedynie w skutek otrzymania od Sprzedawcy odrębnej Oferty w odpowiedzi na przesłanie przez Przedsiębiorcę Zapytania ofertowego.

6.3 W przypadku Przedsiębiorców prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy kabli i przewodów ciętych na zamówienie Przedsiębiorcy.

6.4 W przypadku Przedsiębiorców zwrotowi nie podlegają towary w jakikolwiek sposób używane, towary uszkodzone lub zabrudzone lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.

6.5 Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

6.6 Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na adres:PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI siedzibą w Krakowie przy ul.Prof.Bartla 19A/11 z dopiskiem „reklamacja” lub pocztą elektroniczna na adres zwrot@el-le.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma możliwość pobrać ze strony Sklepu internetowego z działu reklamacje – link w stopce.

6.7 Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 6.1. wystarczy wysłanie do PREFAMEL S.C oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem ww. terminu.

6.8 Zwrot środków pieniężnych za zwrócone towary może nastąpić poprzez potrącenie z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy.

6.9 W przypadku gdy Przedsiębiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po terminie, o którym mowa w pkt. 6.1 lub zwracany towar nie spełnia warunków, o których mowa w pkt. 6.2-6.4 Przedsiębiorca jest zobowiązany odebrać towar przesłany do Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. towaru Sprzedawca ma prawo zutylizować taki towar, bez prawa żądania przez Przedsiębiorcę odszkodowania od Sprzedawcy.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY – KONSUMENCI. Zasady określone w niniejszym ustępie dotyczą wyłącznie konsumentów.

7.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI siedzibą w Krakowie przy ul.Prof.Bartla 19A/11. adres e-mail:zwrot@el-le.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

7.4 Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w pkt. 7.8 oraz w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

7.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6 Skutki odstąpienia od umowy

7.6.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, lecz pod warunkiem otrzymania od państwa zwrotu towaru lub potwierdzenia o jego nadaniu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu.

7.6.3 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.6.4 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru i cech rzeczy oraz koszt dostarczenia rzeczy do sprzedawcy.

7.7 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.8 Wzór formularza odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru)

Adresat: PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI siedzibą w Krakowie przy ul.Prof.Bartla 19A/11, adres
e-mail: zwrot@el-le.pl .

 

Ja/My(*)…………………………………………………….

……………………………………………………………….

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

Następujących rzeczy:……………………………………………………..

……………………………………………………………….

Data odbioru: ……………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………….

……………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów)……………………………………….

……………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………….

Data…………………………………………………………

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży towaru)

Adresat: PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI siedzibą w Krakowie przy ul.Prof.Bartla 19A/11, adres
e-mail: zwrot@el-le.pl .

 

Ja/My(*)………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

Następujących rzeczy:……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….,

Data odbioru: ……………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………………….

…………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data……………………………………………………………………………………………………………………………

 

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

8.1 Sprzedawca jest zobowiązany sprzedać Klientowi towar wolny od wad.

8.2 Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.

8.3 Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec PREFAMEL S.C roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

8.4 Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać w dowolny sposób zapewniający dotarcie doPREFAMEL S.C, oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwrot@el-le.pl lub w formie pisemnej na adres:

PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI siedzibą w Krakowie przy ul.Prof.Bartla 19A/11

8.5 Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od PREFAMEL S.C

8.6 Klient na własny koszt dostarcza wadliwy towar do reklamacji.

8.7 Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Państwa żądania z tytułu rękojmi za wady i poinformuje Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli podali Państwo w tym celu adres e-mail.

8.8 W przypadku, gdy Przedsiębiorca korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, towar zostanie wymieniony na wolny od wad lub naprawiony, a jeśli będzie to już niemożliwe, Przedsiębiorca może odstąpić od umowy sprzedaży wadliwego towaru o ile wada jest istotna.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Zmiana OWS nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez PREFAMEL S.C z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowych OWS.

9.2 OWS obowiązuje od dnia 09.04.2018 r.