Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym „el-le.pl”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy el-lel działający pod adresem https://el-le.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez PREFAMEL S.C. LESŁAW ZACZYSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków , nr NIP: 6791014199 zwaną w niniejszym regulaminie „el-le” która to jest czynnym płatnikiem VAT.
 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  1. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://el-le.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez el-lel;
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
  3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
  4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim el-le skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
  6. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez el-le, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
  7. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
  8. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
  9. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
  10. Sklep/hurtownia stacjonarny/a – tradycyjny punkt sprzedaży detalicznej lub hurtowej zlokalizowany w miejscu fizycznym
  11. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

§ 2. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.
 2. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://el-le.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, adres email, dane teleadresowe oraz hasło.
 3. Jednoczesnym skutkiem zarejestrowania się jest zgoda iż: zapoznałem/łam się i zaakceptowałem/łam niniejszy regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez PREFAMEL S.C. LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj się”.
 5. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 el-le prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą dane rejestracyjne i logowania i kończy procedurę rejestracyjną.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
 7. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
 8. W zakładce „Moje konto” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://el-le.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
  3. sposób dostawy;
  4. sposób płatności;
  5. rodzaj dokumentu – paragon/faktura.
 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłąty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie zPREFAMEL S.C. LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Na adres email wskazany podczas rejestracji automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
 5. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

§ 4. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://el-le.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta(dotyczy iości dostępnej w magazynie i podanej na stronie produktu, towar ponad stan lub nie dostępny jest traktowany jak na zamówienie i jego cena może ulec zmianie np. ze względu na zmianę cennika przez producenta.) chyba że produkt jest objęty specjalną promocją naliczaną w koszyku lub zmniejszana w formie bon uruchamianym w koszyku, a wydawanym za punkty lojalnościowe.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.el-le.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
 5. el-le zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://el-le.pl. W przypadku dokonywania zakupów w punkcie sprzedaży obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w punkcie sprzedaży.

§ 5. Formy płatności i dostawy

Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

 1. gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;
 2. zwykłym przelewem na rachunek bankowy;
 • W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.
 • Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm spedycyjnych wymienionych w linku „Dostawa” umieszczonego w stopce.
 • Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym podczas finalizowania zamówienia orazw linku „Dostawa” umieszczonego w stopce.
 •  Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 6. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
 2. Klient każdorazowo otrzymuje dokument sprzedaży w formie paragonu lub faktury VAT w formie elektronicznej na podany w czasie rejestracji adres e-mail.
 3. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
 5. Jeżeli  PREFAMEL S.C. LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres PREFAMEL S.C. LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI PROF.Bartla 19A/11  30-389 KRAKÓW.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do PREFAMEL S.C. LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI reklamowany produkt(nie przyjmujemy paczek za pobraniem) wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym..
 3. PREFAMEL S.C. LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta PREFAMEL S.C. LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSK naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować  PREFAMEL S.C. LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI z siedzibą w Krakowie przy ul.PROF.BARTLA 19A/11 KRAKÓW. adres e-mail:zwrot@el-le.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w zakładce „Reklamacje i zwroty” na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9. Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez el-le.pl korespondencji drogą elektroniczną, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy skontaktować się z el-le.pl.

§ 10. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez el-le.pl w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 09.04.2018 r.
 6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie PREFAMEL S.C LESŁAW ZACZYŃSKI, BARTOSZ ZACZYŃSKI, a także pod linkiem w stopce Regulamin.